طول جغرافیایی : 51.422945

عرض جغرافیایی : 35.696216