ارسال محصولات

ارسال تفنگ بادی

 

 

الویت اول، ارسال تفنگ بادی توسط شرکت تیپاکس:

شعب تیپاکس

الویت دوم، ارسال تفنگ بادی توسط پست جمهوری اسلامی ایران

 

الویت سوم، ارسال تفنگ بادی توسط پایانه باربری:

 

الویت چهارم، ارسال توسط پایانه اتوبوسرانی:

 

توضیحات: