ارسال محصولات

ارسال تفنگ بادی

 

 

الویت اول، ارسال تفنگ بادی توسط شرکت تیپاکس:

http://tipaxco.com/%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/

 

الویت دوم، ارسال تفنگ بادی توسط پست جمهوری اسلامی ایران

 

الویت سوم، ارسال تفنگ بادی توسط پایانه باربری:

 

الویت چهارم، ارسال توسط پایانه اتوبوسرانی:

 

توضیحات: